پزشکان

دکتر امیر آذری فر
دکتر روح الله نقی پور
دکتر بهنام هاشمی